Charles Michel

Eerste Minister

Ministers

Kris Peeters
Kris Peeters
Vice-eersteminister
Werk
Economie
Consumenten
Buitenlandse Handel
Armoedebestrijding
Gelijke Kansen
Personen met een beperking

Kris Peeters

Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
Main responsibilities: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Consumenten
Verzekeringen en financiële producten en diensten
Prijzenbeleid, waaronder het Prijzenobservatorium
Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Aanbieding van de universele dienst inzake post
Nationale Delcrederedienst
Additional responsibilities: 
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Nationale Delcrederedienst
Finexpo
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Interculturele dialoog
Personen met een beperking: directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
Alexander De Croo
Alexander De Croo
Vice-eersteminister
Financiën
Bestrijding van de fiscale fraude
Ontwikkelingssamenwerking

Alexander De Croo

Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Main responsibilities: 
FOD Financiën
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
Nationale Delcrederedienst
NV ASTRID
Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Algemene administratie Fraudebestrijding van de FOD Financiën
Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
Didier Reynders
Didier Reynders
Vice-eersteminister
Buitenlandse Zaken
Europese Zaken
Defensie
Beliris
Culturele Instellingen

Didier Reynders

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Main responsibilities: 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Ministerie van Landsverdediging
Buitenlandse handel
Conflictpreventie
Beliris
Federale culturele instellingen
Oorlogsslachtoffers
Pieter De Crem
Pieter De Crem
Veiligheid
Binnenlandse Zaken

Pieter De Crem

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Main responsibilities: 
FOD Binnenlandse Zaken
Additional responsibilities: 
Opvolging van de Schengen-akkoorden
NV ASTRID
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Koen Geens
Koen Geens
Justitie
Regie der gebouwen

Koen Geens

Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
Main responsibilities: 
FOD Justitie
Regie der gebouwen
Additional responsibilities: 
Opvolging van de Schengen-akkoorden
Maggie De Block
Maggie De Block
Sociale Zaken
Volksgezondheid
Asiel en Migratie

Maggie De Block

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
Main responsibilities: 
FOD Sociale Zekerheid
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Migratie- en Asielbeleid: FOD Binnenlandse Zaken - directie-generaal Vreemdelingenzaken
Dienst Vreemdelingenzaken
Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
Raad voor vreemdelingenbetwistingen
Fedasil
Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel
Additional responsibilities: 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV)
Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ)
Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's)
Famifed
ehealth-platform
Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
Daniel Bacquelaine
Daniel Bacquelaine
Pensioenen

Daniel Bacquelaine

Minister van Pensioenen
Main responsibilities: 
Pensioenen
Additional responsibilities: 
Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Marie-Christine Marghem
Marie Christine Marghem
Energie
Leefmilieu
Duurzame Ontwikkeling

Marie Christine Marghem

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Main responsibilities: 
Energie: algemene directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Leefmilieu: directie-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling: Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
Sophie Wilmès
Begroting
Ambtenarenzaken
Nationale Loterij
Wetenschapsbeleid

Sophie Wilmès

Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
Main responsibilities: 
FOD Beleid en Ondersteuning
POD Wetenschapsbeleid
Nationale Loterij
François Bellot
Mobiliteit
Belgocontrol
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

François Bellot

Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Main responsibilities: 
FOD Mobiliteit en Vervoer
Belgocontrol
NMBS en Infrabel
Denis Ducarme
Denis Ducarme
Middenstand, Zelfstandigen, KMO's
Landbouw
Maatschappelijke Integratie
Grote Steden

Denis Ducarme

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
Main responsibilities: 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Grootstedenbeleid
Landbouw (Europese coördinatie)
Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen
Sciensano
Sociaal statuut der zelfstandigen: directie-generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Algemene Directie Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Philippe De Backer
Digitale Agenda
Telecommunicatie en Post
Administratieve Vereenvoudiging
Bestrijding van de sociale fraude
Privacy
Noordzee

Philippe De Backer

Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
Main responsibilities: 
Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst
Maritieme Mobiliteit en Marien Milieu
Wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
Proximus en Bpost
Telecommunicatie, met inbegrip van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT)
Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV)