Charles Michel

Eerste Minister

Ministers

Kris Peeters
Kris Peeters
Vice-eersteminister
Werk
Economie
Consumenten
Buitenlandse Handel

Kris Peeters

Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Consumenten
Verzekeringen en financiële producten en diensten
Prijzenbeleid, waaronder het Prijzenobservatorium
Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Aanbieding van de universele dienst inzake post
Nationale Delcrederedienst
Bijkomende bevoegdheden: 
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Jan Jambon
Jan Jambon
Vice-eersteminister
Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Regie der gebouwen

Jan Jambon

Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Binnenlandse Zaken
Bijkomende bevoegdheden: 
Opvolging van de Schengen-akkoorden
NV ASTRID
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Regie der gebouwen
Alexander De Croo
Alexander De Croo
Vice-eersteminister
Ontwikkelingssamenwerking
Digitale Agenda
Telecommunicatie en Post

Alexander De Croo

Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom-municatie en Post
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: algemene directie Economische reglementering - afdeling telecommunicatie en informatiemaatschappij
Fedict - FOD Informatie- en Communicatietechnologie
Belgacom en Bpost
Telecommunicatie, met inbegrip van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT)
Didier Reynders
Didier Reynders
Vice-eersteminister
Buitenlandse Zaken
Europese Zaken
Beliris
Culturele Instellingen

Didier Reynders

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Hoofdbevoegdheden: 
Hoofdbevoegdheden
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Buitenlandse handel
Conflictpreventie
Beliris
Federale culturele instellingen
Koen Geens
Koen Geens
Justitie
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Justitie
Bijkomende bevoegdheden: 
Opvolging van de Schengen-akkoorden
Maggie De Block
Maggie De Block
Sociale Zaken
Volksgezondheid

Maggie De Block

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Sociale Zekerheid
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Bijkomende bevoegdheden: 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ)
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV)
Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ)
Fonds voor beroepsziekten (FBZ)
Fonds voor arbeidsongevallen (FAO)
Famifed
ehealth-platform
Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ)
Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Daniel Bacquelaine
Daniel Bacquelaine
Pensioenen

Daniel Bacquelaine

Minister van Pensioenen
Hoofdbevoegdheden: 
Pensioenen
Bijkomende bevoegdheden: 
Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO)
Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Johan Van Overtveldt
Johan Van Overtveldt
Financiën
Bestrijding van de fiscale fraude

Johan Van Overtveldt

Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Financiën
Bestrijding van de fiscale fraude
Bijkomende bevoegdheden: 
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
Nationale Delcrederedienst
NV ASTRID
Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Marie-Christine Marghem
Marie Christine Marghem
Energie
Leefmilieu
Duurzame Ontwikkeling

Marie Christine Marghem

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Hoofdbevoegdheden: 
Energie: algemene directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Leefmilieu: directie-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling: Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
Sophie Wilmès
Begroting
Nationale Loterij

Sophie Wilmès

Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Budget en Beheerscontrole
Nationale Loterij
François Bellot
Mobiliteit
Belgocontrol
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

François Bellot

Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Mobiliteit
Belgocontrol
NMBS en Infrabel
Denis Ducarme
Denis Ducarme
Middenstand, Zelfstandigen, KMO's
Landbouw
Maatschappelijke Integratie

Denis Ducarme

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
Hoofdbevoegdheden: 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Landbouw (Europese coördinatie)
Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen
CODA
Sociaal statuut der zelfstandigen: directie-generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Belgisch Interventie en -restitutiebureau (BIRB)
Maatschappelijke Integratie: POD Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Armoedebestrijding
Beleid inzake het spoorwegsysteem en de regulering van het spoor- en luchtverkeer
Algemene Directie Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Sander Loones
Defensie
Ambtenarenzaken

Sander Loones

Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Hoofdbevoegdheden: 
Ministerie van Landsverdediging
Oorlogsslachtoffers
FOD Personeel en Organisatie

Staats-secretarissen

Pieter De Crem
Pieter De Crem
Buitenlandse Handel

Pieter De Crem

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
Hoofdbevoegdheden: 
Buitenlandse handel: Gezag over de dienst B3.2 - agentschap Buitenlandse Handel, Kamers van Koophandel van de directie-generaal Bilaterale Zaken, onderdeel van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Nationale Delcrederedienst
Finexpo
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Theo Francken
Theo Francken
Asiel en Migratie
Administratieve Vereenvoudiging

Theo Francken

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Hoofdbevoegdheden: 
Migratie- en Asielbeleid: FOD Binnenlandse Zaken - directie-generaal Vreemdelingenzaken
Dienst Vreemdelingenzaken
Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
Raad voor vreemdelingenbetwistingen
Fedasil
Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV)
Philippe De Backer
Bestrijding van de sociale fraude
Privacy
Noordzee

Philippe De Backer

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Hoofdbevoegdheden: 
Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst
Maritieme Mobiliteit en Marien Milieu
Wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
Zuhal Demir
Zuhal Demir
Armoedebestrijding
Gelijke Kansen
Personen met een beperking
Wetenschapsbeleid
Grote Steden

Zuhal Demir

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Hoofdbevoegdheden: 
Armoedebestrijding: POD Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Armoedebestrijding
Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel
Impulsfonds migrantenbeleid
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Interculturele dialoog
Personen met een beperking: directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
POD Wetenschapsbeleid